Skip to main content
Yleinen

Vapaaehtoistyön merkityksellisyys TaloTsempparit -hankkeessa

 

Vapaaehtoistyö on välittämistä, jakamista, auttamista ja osallisuutta. Jokainen vapaaehtoistyötä tekevä voi ottaa vastuuta toiminnan kehittämisestä, ideoida ja toteuttaa kiinnostuksensa kohteita. Taustalla oleva organisaatio koordinoi ja hankkii resurssit. Vapaaehtoistyö on joustavaa, verkostomaista, itsenäistä ja usein projektinomaista pienryhmätyöskentelyä, jota ohjaa yhteinen näkemys, tarkoitus ja tiedonkulku.
– Vapaaehtoiset ovat tärkein voimavaramme TaloTsempparit- toiminnassa. Asiastaan innostunut ja muita mukaan toimintaan innostava vapaaehtoinen on timantti, jonka toimintaa Setlementissä tuemme ja ohjaamme monin eri keinoin, kertoo yhteisökoordinaattori Anu Lihavainen.


Joensuun Setlementti edistää vuorovaikutusta ja osallisuutta


Joensuun Setlementti on Joensuussa toimiva yhdistys. Toiminta-ajatuksena on lisätä ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja osallisuutta. Toiminnalla edistetään ihmisten elämän perustan rakentamista ja halutaan voimistaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa, toimia ja olla osa yhteisöä itselle mielekkäillä tavoilla.
Paikallisten ihmisten tarpeet ja yhdenvertaisuus ovat toiminnan lähtökohtia, toiminta on käytännöllistä ja ihmisten toiveista lähtevää. Yhdenvertaisuuden, moniarvoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ovat setlementtityön tavoitteena. Joensuun Setlementissä tehdään sosiaalista nuorisotyötä Tyttöjen ja Poikien Tuvassa sekä Isosisarustoiminnassa. Senioreille järjestetään kohtaamispaikkatoimintaa eri puolilla Joensuuta. Seniorityötä ja sosiaalista nuorisotyötä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus eli STEA.

TaloTsempparit -hankkeessa tuetaan asukaslähtöistä toimintaa lähiöissä


TaloTsempparit -hanke alkoi vuonna 2021 Joensuun Setlementissä. Hankkeessa tuetaan lähiöiden asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta. Toiminnan tarkoituksena on hakea, tukea ja innostaa vapaaehtoisia, jotka järjestävät asukaslähtöistä toimintaa Noljakassa, Marjalassa, Rantakylässä, Utrassa ja Penttilässä. TaloTsempparit -hankkeessa kohderyhmänä ovat kaikki lähiöiden ihmiset.


TaloTsempparit -toiminta on osa IkäInstituutin Yhdessä kotikulmilla -hanketta. Ikäinstituutti tukee hanketta materiaalipaketeilla, viestinnällä ja koulutuksella. Joensuun Setlementin TaloTsempparit -toimintaa rahoittaa Joensuun Kake, joka on kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikeskustan kehittämishanke. Rahoittajina ovat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.


Juurruttaminen mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden


TaloTsempparit -hankkeessa koettiin, että vapaaehtoistoiminnan juurruttaminen on oleellista toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Juurruttaminen on hyvien käytäntöjen paikantamista, toimintamalli, tapa toimia tai työmenetelmä. Sen avulla voidaan vakuuttaa muut toimijat, kuten rahoittajat.


Hyvän käytännön avulla ratkaistaan haasteet tai tehdään työstä sujuvampaa ja mielekkäämpää. Sen tunnuspiirteitä ovat aito tarve ja kysyntä, näyttö toimivuudesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellinen näkökulma. Lisäksi hyvää käytäntöä voi soveltaa ja muokata eri toimintaympäristöihin sopivaksi.Kohtaa ja innostu – Juurruttaminen TaloTsempparit–toiminnassa


Juurruttamisen mallia TaloTsempparit -toiminnassa kehitettiin selkeäksi ja helposti ymmärrettäväksi. Mallissa keskeisiä käsitteitä ovat innostun, innostan, kohtaan, kuuntelen, ideoin yhdessä, toteutan ja jaksan. Käsitteet käytiin läpi keskustellen yhdessä TaloTsempparien kanssa, jotka sanoittivat käsitteitä, miten minä TaloTsempparina ajattelen ja toimin (Kuvio 1.) TaloTsempparit nostivat keskeisiksi käsitteiksi innostumisen ja kohtaamisen, sillä ne ohjasivat ja helpottivat toimintaa. Juurruttamisen mallin kehittivät Lihavainen, Lintu ja Talvio.

TaloTsempparien kanssa testattiin mallin toimivuutta toiminnan juurruttamisessa. Keskusteluissa täsmentyi, miten käsitteisiin vastaaminen selkiytti TaloTsempparina toimimista ja miten mallia voidaan käyttää vapaaehtoistoiminnassa.
Kuvio 1. Juurruttamisen malli TaloTsempparit –toiminnassa (Lihavainen, Lintu & Talvio 2021)

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Haastattelu-724x1024.png

Tekijät
Karelia ammattikorkeakoulun opiskelijat Liisa Lintu ja Riitta Talvio tekivät sosionomiopiskelujen syventävän harjoittelun Joensuun Setlementillä keväällä 2021. Ohjaajana oli Joensuun Setlementiltä Anu Lihavainen ja Karelia ammattikorkeakoulusta Sari Johansson. Harjoittelun kehittämistyössä tarkoituksena oli edistää vapaaehtoistyön osallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta lähiötyössä Joensuun Setlementissä. Tavoitteena oli mallintaa juurruttamista hankkeen vapaaehtoistyössä, jotta toiminnalla olisi edellytyksiä jatkua myös hankkeen päätyttyä.

 

Lähteet

Halonen, K. 2017. Juurruttamisen neljä V:tä: viesti, varioi, valtavieraista, vakiinnuta. 2. painos.  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139371/2019_Juurruttamisen_4vta_Halonen_Metropolia_OIVA4.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 30.4.2021. 

Joensuun Setlementti. 2021a. Joensuun Setlementti ry. https://setlementtijoensuu.fi/joensuun-setlementti-ry/. 10.3.2021. 

Joensuun Setlementti. 2021b. Setlementtiarvot. https://setlementtijoensuu.fi/joensuun-setlementti-ry/setlementtiarvot/.        9. 3 .2021. 

Kuuluvainen, S. 2015. Vapaaehtoistyön johtaminen. Tampere: Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.  

Lihavainen, A. 2021. Yhteisökoordinaattori. Joensuun Setlementti. Haastattelu. 7.5. 2021. 

Lihavainen, A., Lintu, L. & Talvio, R. 2021. Juurruttamisen malli.

Möttönen, S. & Niemelä, J. 2005. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

Nylund, M. 2006. Osallisuus ja osallistuminen kansalaistoiminnassa. Teoksessa Kopomaa, T. & Meltti, T. (toim.) Kaupunkisosiaalityötä paikantamassa. 2 painos. Helsinki: Yliopistopaino. 141–156.  

Suomen Setlementtiliitto. 2021a. Suomalainen setlementtiliike. https://setlementti.fi/toiminta/suomalainen-setlementtiliike/. 4.3.2021. 

Suomen Setlementtiliitto. 2021b. Kansalaistoiminta. https://setlementti.fi/toiminta/kansalaistoiminta/. 4.3.2021. 

Suomen Setlementtiliitto. 2021c. Tietoa. https://setlementti.fi/tietoa/usein-kysyttya/. 4.3.2021.